Perhe- ja lapsioikeus

Perheoikeus ja lapsiasiat – asianajopalvelumme Turun seudulla ja myös muualla Suomessa

Etsitkö perheoikeuteen ja lapsioikeuteen erikoistunutta asianajajaa Turun seudulla? Onko kyseessä esimerkiksi avioeroon, ositukseen, yhteiselämän päättymiseen tai lasten asioihin,  kuten huoltajuuteen, tapaamisoikeuteen tai elatukseen liittyvä tilanne?


Hoidamme lapsi- ja perheoikeudelliset toimeksiannot ammattitaidolla ja ymmärryksellä asian erityisluonteesta. Asianajajillamme on vuosien kokemus erilaisten perheoikeuteen liittyvien toimeksiantojen hoitamisesta. Tavoitteenamme on aina ensisijaisesti auttaa asiakkaitamme parhaan sovinnollisen ratkaisun saavuttamisessa. Toisinaan sovinto ei kuitenkaan ole mahdollinen, ja ratkaisu joudutaan hakemaan tuomioistuimelta tai pesänjakajalta. 

Perheoikeuteen erikoistunut asianajajamme auttaa sinua löytämään parhaat juridiset välineet hyvään lopputulokseen pääsemiseksi.Toimistomme sijaitsee Turussa, mutta palvelemme asiakkaita myös muualla Suomessa. Hoidamme säännöllisesti myös toimeksiantoja, joihin liittyy muita valtioita.

Toimi näin

  • Ota meihin yhteyttä soittamalla tai lähettämällä sähköpostia. Kerro tilanteestasi ja mahdollisesta ongelmasta, johon toivot neuvoa perheoikeusasianajajaltamme. Neuvomme myös yleisemmin asioissa, joissa kaipaat vasta suuntaviivoja tilanteeseesi.
  • Varaamme sinulle tarvittaessa puhelin- tai tapaamisajan Turun toimistollemme. Tapaaminen onnistuu myös etänä.
  • Sovitte yhdessä asiaasi hoitavan asianajajan kanssa jatkotoimenpiteistä. Hän antaa sinulle tietoa toimintatavoista, toimeksiannon etenemisestä ja kustannuksista.

Perheoikeutta koskevat palvelumme 

Miksi kääntyä perheoikeuteen erikoistuneen asianajajan puoleen yhteiselämän varallisuuteen liittyvissä asioissa?

Perheoikeuteen erikoistunut asianajaja auttaa yhteiselämän varallisuuteen liittyvissä kysymyksissä yhteiselämää suunnitellessa, sen aikana ja yhteiselämän päättyessä. Annamme vuosien ammattitaidolla neuvoja ja laadimme erilaisia sopimuksia, kuten avioehtosopimuksia, ositussopimuksia ja omaisuuden erottelusopimuksia puolisoiden yhteisestä toimeksiannosta tai erillistoimeksiantojen perusteella. Toimimme säännöllisesti pesänjakajina ja avustamme asiakkaita pesänjakoprosesseissa ja muissa perhevarallisuuteen liittyvissä oikeustoimissa.

Avioliitolla on merkittävä oikeudellinen vaikutus osapuolten varallisuusoikeudelliseen asemaan mm. tasinko-oikeuden syntymisen kautta. Taloudellisia riskejä voidaan hallita ja merkittäviä etuja suojata, kun asiat selvitetään huolellisesti etukäteen ja tehdään tarvittavat sopimukset kuhunkin erityistarpeeseen sopiviksi. Esimerkiksi avioehtosopimus voidaan tehdä yksinomaan avioeron varalle. Perheoikeudellisilla sopimuksilla on usein myös verotuksellisia näkökohtia ja etuja, jotka on hyvä tiedostaa harkitessa esimerkiksi lesken suojaamista testamenttimääräyksillä.

Erityisen tärkeää varallisuusasemaan liittyvä suunnittelu, etukäteen tehtävät oikeudelliset järjestelyt sekä sopiminen ovat tilanteissa, joissa puolisolla on yritystoimintaa, avioliittoa edeltävää merkittävää yksityistä varallisuutta tai hänelle on tulevaisuudessa odotettavissa merkittävä varallisuus, kuten perintösaanto. Myös uusioperheissä ja toisen puolison ylivelkaisuustilanteissa sopimuksilla voidaan hallita varallisuuden jakautumiseen liittyviä riskejä parisuhteen päättyessä. Asioiden etukäteissuunnittelu ja sopiminen ennaltaehkäisee riitoja tehokkaasti ja on siten kustannustehokasta ja järkevää.

Avioliiton ja avoliiton päättyessä tehtävään omaisuuden jakoon, ositukseen ja omaisuuden erotteluun liittyy useita erityissäännöksiä ja muotomääräyksiä. Usein niihin liittyy myös merkittäviä verotuksellisia näkökulmia, jotka tulee huomioida, jotta ikäviltä yllätyksiltä vältytään. Siksi on tärkeää kääntyä perheoikeuteen erikoistuneen asianajajan puoleen riittävän aikaisessa vaiheessa.

Perheoikeuspalvelumme lapsiin liittyvissä kysymyksissä
– asianajajamme palvelut Turussa ja muualla Suomessa

Toimistomme perheoikeuteen ja lapsioikeuteen erikoistuneet asianajajat hoitavat säännöllisesti lapsen asumista, tapaamisoikeutta, huoltoa ja elatusapua koskevia toimeksiantoja tuomioistuimissa ja niiden ulkopuolella Turussa ja muualla Suomessa. Lapsioikeudellisiin palveluihimme kuuluvat myös esimerkiksi avustaminen isyyttä, adoptiota ja lastensuojelua koskevissa oikeudellisissa asioissa. Toimeksiantoja hoidamme asiakkaan ja lapsen etu mielessämme, sillä vanhempien tekemät ratkaisut heijastuvat suoraan lapsen elämään ja hyvinvointiin.

Miksi käyttää oikeudellista asiantuntijaa

Lapsioikeuteen erikoistuneen asianajajan käyttäminen lapsen asioita koskevien sopimusten laadinnassa on perusteltua, sillä täsmälliset sopimukset ennaltaehkäisevät ja vähentävät myöhempiä riitoja tehokkaasti. 

Sopimusten avulla pyritään ennakoimaan tulevaisuutta mm. huomioimalla lapsen tarpeiden muuttuminen eri ikävaiheissa, yhteensovittamaan lapsen molempien kotien tarpeita ja näkemään muita tapaamisiin liittyviä käytännön järjestelytarpeita jo etukäteen.

Riidattomissa tilanteissa lapsen asioita koskeva sopimus on mahdollista laatia myös vanhempien yhteisestä toimeksiannosta. Tapaamissopimuksen tarkoitus on auttaa ratkaisemaan tilanteet, joissa sovintoa ei vanhempien välillä syystä tai toisesta muuten löydetä. Vahvistettu, voimassa oleva lapsen tapaamisoikeussopimus tai tuomioistuimen päätös on mahdollista vaatia myös täytäntöönpantavaksi, mikä edellyttää, että ehdot ovat riittävän tarkasti ajallisesti ja sisällöllisesti muotoillut.

Oikeudenkäynneissä lapsioikeudellisen lainsäädännön, oikeuskäytännön ja prosessin tunteva perheoikeuteen erikoistunut asianajaja auttaa hahmottamaan oikeudenkäynnin riskit ja mahdollisuudet ja punnitsemaan vaatimusten tarpeen ja perusteet. Kun tämä tehdään harkiten, vältytään turhalta tai pitkittyvältä oikeudenkäynniltä ja saavutetaan kiireellisissä tilanteissa nopeita ratkaisuja oikein esitettyjen ja perusteltujen väliaikaismääräysten avulla.

Merkittävä osa tuomioistuimeen päätyneistä riidoista saadaan oikeudenkäynnin sijaan ratkaistua tuomioistuinsovittelussa (ns. follo-sovittelu), jossa puolueettoman tuomarin lisäksi sovittelijana toimii lapsiasioihin perehtynyt sosiaalityöntekijä. Asianajajan rooli myös sovittelussa on keskeinen, sillä tuomioistuin ei voi asettua kummankaan osapuolen puolelle asiassa.

Tavanomaisia lapsiasioissa punnittavia ratkaisuja

Lapsen huolto

Suomessa vanhempien yhteishuolto on pääasiallinen huoltomuoto riitaistenkin vanhempien välillä, mutta on tilanteita, joissa yksinhuollon määrääminen on perusteltua. Näiden kahden vaihtoehdon välille sijoittuu ns. huollon työnjakomääräykset, joilla voidaan ratkaista vanhempien välisiä yksittäisiä riitoja, kuten esimerkiksi lapsen koulusta ja koulutuksesta päättämistä muiden lapsen asioiden jäädessä edelleen yhdessä päätettäviksi.

Lapsen asuminen sekä tapaamisoikeus

Lapsi voi olla lainsäädännön mukaan kirjoilla vain yhdessä paikassa ja virallisen asuinpaikan mukaan määräytyy esimerkiksi lapsen lähikoulu. Asuinpaikka vaikuttaa myös moniin tukiin ja etuuksiin: esimerkiksi lapsilisä maksetaan sille vanhemmalle, jonka luona lapsi virallisesti asuu. Lapsen tapaamisoikeuden tarkoitus on turvata lapselle oikeus luoda ja säilyttää myönteinen ja läheinen suhde vanhempaan, jonka luona hän ei asu. Tapaamisoikeus on aina molempien vanhempien vastuulla, eikä se ole sidoksissa esimerkiksi lapsen huoltajuuteen.

Lapsen asumisesta ja tapaamisoikeudesta päätettäessä lähtökohta on aina lapsen etu. Lapsen etua arvioitaessa huomioidaan lapsen toivomus ja mielipide sikäli, kun se on lapsen ikään ja kehitystason nähden mahdollista, lapsen ikä ja kehitysaste sekä mahdolliset erityistarpeet ja yleisesti se, kumman vanhemman luona asuessa lapsen arkeen kuuluvat käytännön asiat järjestyvät käytännössä parhaiten. Tapaamisoikeussopimukset räätälöidään kunkin perheen ja tilanteen tarpeita mahdollisimman hyvin vastaaviksi. Yleisemmin tapaamissopimuksissa sovitaan juhlapyhä ja loma-aikojen vieton jakautuminen tasaisesti vanhempien välille vuorovuosiperiaatteella tai puolittamisperiaatteella. Säännöllisten arkitapaamisten laajuuteen vaikuttaa puolestaan merkittävästi vanhempien kotien välinen etäisyys ja se onko tapaavan vanhemman luota mahdollisuus käydä samassa päivähoidossa ja koulussa. Lapsen edun kannalta perustellusta syystä tapaamisoikeus voidaan sopia tapahtuvaksi valvottuina vaihtoina, tuettuina tai myös valvottuina tapaamisina erityisissä tapaamispaikoissa.

Lapsen asuminen ja tapaamisoikeus järjestyy nykyisin yhä enenevissä määrin vuoroasumisen kautta niin, että lapsi asuu joka toinen viikko toisen vanhempansa luona ja joka toinen viikko puolestaan toisella vanhemmalla. Vuoroasumisessakin tulee päättää kumpi koti on virallisesti lapsen asuinpaikka. Parhaimmillaan vuoroasuminen takaa lapselle oikeuden tavalliseen arkeen molempien vanhempiensa kanssa, ja koska järjestely koetaan tasapuoliseksi, vuoroasuminen voi osaltaan vähentää riitelytarvetta. Toisaalta vuoroasuminen voi olla haastava asumismuoto lapselle esimerkiksi tilanteissa, joissa kodit sijaitsevat etäämmällä toisistaan.

Miten lapsen elatusavut sitten määritellään?

Monelle vanhemmalle tulee yllätyksenä elatusavun määräytymisperusteet, sillä yhteistaloudessa lapsen tavanomaisia elämisen- ja asumisenkuluja ei luonnollisestikaan tule eritelleeksi. Riitaa syntyy toisinaan myös lapsen harrastuskuluista ja muiden erityisten kulujen jakamisesta. Tavanomainen tapa on sopia kuukausittain maksettavasta elatusavusta, mutta yleistä on myös, ettei vuoroasumistilanteessa elatusapua sovita lainkaan suoritettavaksi. Näissäkin tilanteissa on joka tapauksessa syytä sopia siitä, miten lasten ns. kertaluonteiset kulut, kuten harrastuskulut, vakuutusmaksut, lääkekulut ja puhelinkulut vanhempien välillä hoidetaan ja jaetaan oikeudenmukaisesti, ja miten huomioidaan lapsilisä. Kuukausittaisen elatusavun sijaan on mahdollista myös sopia lapsen kustannusten jakaminen esimerkiksi yhteisen tätä tarkoitusta varten perustetun tilin kautta, jonne molemmat vanhemmat tallettavat sovitun kuukausittaisen summan ja jonne molemmilla vanhemmilla on käyttöoikeus. Samalla sovitaan yhteisesti pelisäännöt lapsen maksujen suorittamisesta.

Elatusapu vuoroasumisessa

Oikeusministeriö on julkaissut kesäkuussa 2023 uuden ohjeen elatusavusta vuoroasumistilanteessa (OM2023:24). Ohje on suositus, mutta käytännössä ohjetta noudatetaan elatusapua arvioitaessa lastenvalvojalla ja tuomioistuimissa.

Ohje soveltuu paitsi varsinaiseen vuoroasumiseen myös, mikäli tapaamisoikeuden perusteella lapsi viettää vähintään 40 prosenttia toisen vanhemman luona.

Ohje noudattelee pitkälti vanhaa elatusapuohjetta OM2007:2. Poikkeamat vanhasta ohjeesta koskevat lapsen yleisten kustannusten jakamista ja asumiskustannusten huomioimista ja jakamista vanhempien välillä, minkä lisäksi ohjeen OM2007:2 luonapitovähennystä ei sovelleta vuoroasumiseen.

Ohjeen mukaan lapsen yleiset elinkustannukset huomioidaan kuten muissa elatusapuasioissa ikään perustuvina laskennallisina taulukkomäärinä. Vuoroasumisessa lapsen yleiset kustannukset jaetaan lähtökohtaisesti puoliksi molemmille vanhemmille. Tilanteessa, jossa toinen vanhempi kuitenkin vastaa yksin kaikista muista lapsen yleisten elinkustannusten kuluista kuin ruoka- ja hygieniakuluista (esim. vaate- ja välinekustannukset, puhelinkustannukset, bussikortit), jakautuu yleisten kustannusten osuus vanhempien vastattaviksi ohjeen esimerkin mukaan suhteessa 30/70.

Vuoroasumistilanteessa lapsen elatuksen tarpeeseen huomioidaan lapsen asumiskulut molempien vanhempien luona kuitenkin niin, että molempien vanhempien jyvitetyistä elatusapulaskureiden mukaisista kuluista huomioidaan puolet. Vastaavasti nämä lasten osuudet vähennetään molempien vanhempien elatuskykyä laskettaessa heidän asumiskuluistaan.

Ohjeessa todetaan vuoroasuvan lapsen elatukseen vaikuttavat seikat ja olosuhteet kuitenkin moninaisiksi ja siksi elatusavun suuruuden arviointi on ohjeen mukaan vuoroasumistilanteessa korostetun tapauskohtaista.

Asiantuntijamme auttavat sinua

Tilanteet perheissä vaihtelevat ja siksi niistä kussakin tulee harkiten punnita juuri kyseiselle perheelle parasta ratkaisua. Perheoikeusasianajajamme auttavat hahmottamaan ja ennakoimaan eteen tulevia tilanteita. He auttavat myös ennakoimaan prosessien kustannuksia, jotta päätösten tekeminen helpottuu, olipa kysymys sitten asioiden sopimisesta ensi kertaa avioeron tai avoeron jälkeen tai jo oikeudenkäyntiin johtaneessa riidassa.

Kun tarvitset perheoikeuteen perehtyneen asianajajan neuvoja, ota yhteyttä.

 Palvelemme Turun seudun lisäksi myös muualla Suomessa. 

    Haluatko yhteydenoton?

    Voit pyytää yhteydenottoa alla olevalla lomakkeella. Huomioithan, että tiedot lähetetään salaamattomina, lomakkeella ei tule lähettää arkaluontoisia tietoja.

    Käytämme lomakkeen kautta saatuja tietoja palveluidemme tarjoamiseen ja toimittamiseen. Lisätietoja löydät Asianajotoimisto Auran rekisteriselosteesta.