Vahingonkorvaus ja vakuutusasiat yksityisille

Vahingonkorvauksiin ja vakuutusriitoihin liittyvissä asioissa sinua palvelevat asianajajamme Turussa

Vahingonkorvausasioissa on tärkeää osata jäsentää eri oikeussuhteet ja ymmärtää se, mitä sääntöjä niissä noudatetaan. Vahingonkorvausoikeuteen ja vahingonkorvauksiin perehtyneet Turun toimistomme asianajajat tarjoavat oikeudellisia asiantuntijapalveluita kaikissa vahingonkorvausoikeudellisissa kysymyksissä. 

Meiltä saat apua silloin, kun olet kärsinyt vahinkoa tai kun sinulle tai edustamallesi yhteisölle on osoitettu korvausvaatimus. Hoitamamme vahingonkorvausasiat liittyvät usein rakentamiseen, suunnittelu- tai muihin konsulttipalveluihin, julkisyhteisöjen korvausvelvollisuuteen tai kiinteistönomistajan vastuuseen.

Asianajajamme Turussa ovat perehtyneet vahingonkorvauksiin

Vahingonkorvausvastuu sopimussuhteen ulkopuolella

Vahingonkorvausoikeus jaetaan tavanomaisesti kahteen toisistaan erottuvaan alueeseen: vahingonkorvausvastuuseen sopimussuhteen ulkopuolella ja vahingonkorvausvastuuseen sopimussuhteessa. Tämä jako ei kuitenkaan ole enää selvä, sillä lainsäädäntö sisältää useita säännöksiä, joiden nojalla vastuu voi syntyä sekä sopimuskumppanille että sivulliselle.

Vahingonkorvauslaki on niin sanottu yleislaki, joka sääntelee korvausvastuuta silloin, kun vahingon aiheuttaja ja vahinkoa kärsinyt eivät ole sopimussuhteessa keskenään. Vahingonkorvauslaissa säännellään tahallisuuteen ja tuottamukseen eli huolimattomuuteen ja laiminlyöntiin perustuvasta korvausvastuusta. Lisäksi vahingonkorvauslain useita säännöksiä ja niistä ilmeneviä periaatteita sovelletaan silloinkin, kun vahingon korvaamisesta on annettu erityislakeja.

Asianajajamme Turun toimistollamme ovat erikoistuneet vahingonkorvausta koskeviin kysymyksiin. Korvausvelvollisuus voi syntyä muun muassa seuraavilla perusteilla: 

Tuottamusvastuu

Tuottamusvastuussa korvausvastuu perustuu yleisen huolellisuusvelvoitteen rikkomiseen, mutta tuottamusedellytyksen täyttyminen arvioidaan tapauskohtaisesti. Tuottamusta arvostellaan eri tavoin riippuen siitä, kuka on vahingon aiheuttaja. Alaikäisten tuottamusta arvioidaan eri tavoin kuin aikuisten ja vastaavasti alan ammattilaisen tuottamusta arvostellaan tiukemmin kuin ei-ammattimaisen toimijan.

Ankara vastuu

Sopimussuhteiden ulkopuolella tuottamus ei ole ainoa peruste korvausvastuun syntymiselle. Vahingonkorvausvelvollisuus voi perustua myös siihen, että vahingonaiheuttaja on harjoittanut vaarallista toimintaa, jolloin vastuu syntyy ankaran vastuun perusteella. Ankarasta vastuusta on säännöksiä esimerkiksi tuotevastuulaissa, ympäristövahinkojen korvaamisesta annetusta laissa, vesilaissa ja naapuruussuhdelaissa. Lainsäädännön lisäksi ankara vastuu voi perustua oikeuskäytäntöön.

Korostuneen huolellisuusvelvollisuuden alue

Oikeuskäytännössä korvausvastuu on tietyissä toiminnoissa vähitellen ankaroitunut tavanomaisesta tuottamusvastuusta siten, että voidaan puhua korostuneeseen huolellisuusvelvollisuuteen perustuvasta vastuusta. Korostuneen huolellisuusvelvollisuuden toiminnoissa vahingon aiheuttajalle, yleensä yritykselle tai muulle yhteisölle, voi syntyä korvausvelvollisuus, vaikka tavanomaisesti arvioituna hänen teossaan ei ole mitään moitittavaa. Teon tai toiminnan luonne voi kuitenkin olla sellainen, että henkilöltä voidaan vaatia tavanomaista suurempaa huolellisuutta. Oikeuskäytännön perusteella tällaisia toimintoja ovat mm. liukkauden torjunta, yleisten teiden ja katujen kunnossapito, palvelujen tarjoaminen yleisölle ja yleisötilaisuuksien järjestäminen.

Korvausvastuu sopimussuhteessa

Vahingonkorvausvastuu sopimussuhteessa syntyy yleensä, kun sopimusvelvoitteen rikkomisesta aiheutuu sopimuskumppanille vahinkoa. Vaikka vahingonkorvausvastuu sopimussuhteessakin perustuu pääsääntöisesti tuottamukseen, vastuu sopimussuhteessa poikkeaa monella tavalla vahingonkorvausvastuusta sopimussuhteen ulkopuolella.  

Sopimussuhteessa aiheutettuun vahinkoon ja sopimusoikeudelliseen korvausvastuuseen sovelletaan lähtökohtaisesti sopimusehtoja ja vahingonkorvausoikeudellisia periaatteita, mutta myös tietyt lait sisältävät vahingonkorvausvastuuta koskevia säännöksiä.

Sopimukseen perustuvan korvausvelvollisuuden selvittelyssä tärkeää on perehtyä siihen, mihin sopimuksessa on sitouduttu, onko sopimusvelvoitetta rikottu ja onko sopimuksessa sovittu vastuunrajoituksista.

Yhteisöoikeudellinen vastuu

Korvausvastuu erilaisissa yhteisöissä kuten osakeyhtiöissä, asunto-osakeyhtiöissä, yhdistyksissä ja säätiöissä perustuu yleensä tuottamukseen. Tavallisesti yhteisöoikeudelliseen vastuuseen sovelletaan yhteisöitä koskevia lakeja, joissa on vahingonkorvaukseen liittyviä säännöksiä. Nämä säännökset koskevat korvausvastuuta yhteisöä, sen jäseniä, osakasta tai ulkopuolista kohtaan. Pääsääntöisesti kyse on yhteisön, kuten asunto-osakeyhtiön, vastuusta osakasta tai ulkopuolista kohtaan taikka yhteisön hallinnon tuottamukseen perustuvasta vastuusta heidän yhteisölle aiheuttamastaan vahingosta.  

Yhteisöoikeudellinen vahingonkorvausvastuu syntyy yhteisöoikeudellisen normin, kuten osakeyhtiölain tai asunto-osakeyhtiölain taikka yhtiöjärjestyksen rikkomisesta.

Asunto-osakeyhtiön vastuu

Asunto-osakeyhtiölaissa säädetään ­yhtiön vastuusta. Tämä on merkityksellistä erityisesti kunnossapidon ja muutostöiden yhteydessä aiheutetuissa vahingoissa. Asunto-osakeyhtiö on vastuussa vahingosta, jonka yhtiö myötävaikuttamalla asunto-osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen rikkomiseen tuottamuksellaan aiheuttaa osakkeenomistajalle tai muulle henkilölle. Yhtiölle voi syntyä vastuu, jos yhtiö esimerkiksi ei valvo riittävästi sitä, että osakkeenomistajan asuntoon tehdään korjaukset hyvän rakennustavan mukaisesti. Yhtiön korvausvastuuta arvioitaessa sovelletaan tuottamusolettamaa, eli yhtiö vastaa asunto-osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä rikkomalla aiheutetusta vahingosta, ellei yhtiö osoita menetelleensä huolellisesti.

Hallituksen ja isännöitsijän vastuu

Yhtiön hallituksen jäsenen ja asunto-osakeyhtiössä isännöitsijän on korvattava vahinko, jonka hän tehtävässään asunto-osakeyhtiölaissa säädetyn yleisen huolellisuusvelvoitteen vastaisesti tuottamuksellaan aiheut­taa yhtiölle. Yleisen huolellisuusvelvoitteen mukaan johdon on toimittava huolellisesti ja edistettävä asunto-osakeyhtiön etua. Lisäksi hallituksen jäsenen tai isännöitsijän on korvattava vahinko, jonka hän tehtävässään asunto-osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä rikkomalla tuottamuksellaan aiheuttaa yhtiölle, osakkeenomistajalle tai muulle henkilölle. Jos johtoon kuuluva on maallikko, se yleensä otetaan tuottamusarvostelussa huomioon lieventävänä seikkana. Myös asunto-­osakeyhtiön johdon vastuuseen sovelletaan tuottamusolettamaa tietyin edellytyksin.

Yhteisöoikeudellisia vahingonkorvaussäännöksiä sovelletaan mm. seuraavissa yhteisöissä

 • osakeyhtiö
 • kommandiittiyhtiö
 • avoin yhtiö
 • asunto-osakeyhtiö
 • osuuskunta
 • yhdistys
 • säätiö
 • luottolaitokset
 • vakuutusyhtiöt- ja yhdistykset
 • laivaisännistöyhtiö
 • tilintarkastusyhteisö

Näyttötaakka

Jos korvausvastuusta syntyy riita, tavanomaisessa tuottamusvastuussa vahinkoa kärsineen tulee pystyä näyttämään toteen korvausvelvollisen vastuun perusteet, vastuuperusteen ja vahingon välinen syy-yhteys sekä vahingon määrä. Näiden seikkojen osoittaminen esimerkiksi oikeudenkäynnissä siten, että vaadittu vahingonkorvaus voidaan tuomita, edellyttää lähes aina asiantuntija-apua. Turussa työskentelevät, vahingonkorvauksiin erikoistuneet asianajajamme selvittävät puolestasi oikeudellisen asemasi ja mahdollisuutesi saada vahingonkorvausta sekä oikean korvauksen määrän.

Asianajajamme Turussa ovat perehtyneet vakuutusriitoihin

Oletko vakuutuksenottaja, joka on ottamassa vakuutusta tai hakemassa vakuutusyhtiöltä korvausta tai vakuutuksenantaja, jota vaaditaan korvaamaan vahinko? Kun tarvitset neuvontaa vakuutusriidassa, korvausvaatimuksen esittämisessä tai muissa vakuutusasioissa, meiltä saat asiantuntevaa ja kokemukseen perustuvaa palvelua. 

Turun toimistomme asiantuntijoilla on kokemusta vakuutusriidoista, kotimaisten ja ulkomaisten vakuutusyhtiöiden kanssa toimimisesta, virheellisen korvauskäsittelyn oikaisusta sekä korvauspäätöksiin liittyvästä muutoksenhausta.

Vakuutukset

Neuvomme asiakkaitamme vakuutussopimusten laadinnassa ja ehtojen tulkinnassa. 

Vakuutuskorvaus

Vahingon tapahtuessa on järkevä pikaisesti selvittää, onko korvausta haettavissa joko vahinkoa kärsineen omasta vakuutuksesta, esimerkiksi omaisuusvakuutuksesta tai vahingon aiheuttajan vastuuvakuutuksesta.

Ennen korvaushakemuksen lähettämistä kannattaa tarkastaa vakuutusturvan sisältö ja laajuus vakuutuskirjasta. Meillä on kokemukseemme perustuen ymmärrys siitä, mitä tietoja vakuutusyhtiö tulee tarvitsemaan vahinkoasian selvittämisessä. 

Korvaushakemusta tehtäessä on syytä olla huolellinen, koska oikeiden tietojen ja asiakirjojen toimittaminen vakuutusyhtiölle on korvauksenhakijan velvollisuus. Virheellisten, epäselvien tai puutteellisten tietojen toimittaminen vakuutusyhtiölle johtaa usein virheellisiin korvauspäätöksiin.

Turun toimistomme asiantuntijat neuvovat vakuutusriidoissa ja -korvausasioissa vakuutuksenottajia ja vakuutuksenantajia. Kysymyksessä voi olla

 • omaisuusvahinko
 • kiinteistövahinko
 • vastuuvahinko
 • tuotevastuuvahinko
 • liikennevahinko
 • henkilövahinko.

Vakuutusriidat

Avustamme vakuutuksenottajia ja vakuutuksenantajia erilaisissa muutoksenhakumenettelyissä. Vakuutusriita voi koskea erimielisyyttä vakuutusyhtiöiden kesken tai vakuutusyhtiön ja vakuutuksenottajan välillä. Hoitamamme riidat koskevat usein omaisuusvakuutuksia, palovakuutuksia, auto- ja kuljetusvakuutuksia, tuotevastuuvakuutuksia tai muita vastuuvakuutuksia. Oikeudenkäynti ei suinkaan ole välttämätön, vaan vakuutusriidan ratkaisumenettelyinä meille ovat tuttuja myös Fine, vakuutuslautakunta, kuluttajariitalautakunta, liikennevahinkolautakunta ja tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta, joissa erimielisyyden käsittely voi olla kustannustehokkaampaa.

Regressit

Vahinkoa kärsineen on useimmiten edullisinta hakea korvausta omasta vakuutuksestaan, kuten esimerkiksi kiinteistövakuutuksesta. Vahinkoa kärsineen oikeus korvauksen saamiseen vahingon aiheuttajalta siirtyy vakuutusyhtiölle, joka on korvannut vahingon. Vahingon aiheuttaja ei siis vakuutusyhtiön suorituksen perusteella aina vapaudu korvausvastuustaan, vaan vakuutusyhtiöllä voi olla oikeus periä maksamansa korvaus vahingon aiheuttajalta. Takautumisvaatimukseen perustuva vastuu voi olla siirrettävissä uudelleen esimerkiksi vastuuvakuutuksen myöntäneelle vakuutusyhtiölle.

Hoidamme regresseihin perustuvia asioita vakuutusyhtiön puolesta ja avustamme muita asiakkaitamme takautumisvaatimukselta puolustautumisessa.

Asianajajamme auttavat sinua

Kun vahingonkorvauksiin tai vakuutusriitaan liittyvä asia mietityttää ja tarvitset niihin perehtyneen asianajajan neuvoja, ota yhteyttä.

Palvelemme Turun seudun lisäksi myös muualla Suomessa.  

  Haluatko yhteydenoton?

  Voit pyytää yhteydenottoa alla olevalla lomakkeella. Huomioithan, että tiedot lähetetään salaamattomina, lomakkeella ei tule lähettää arkaluontoisia tietoja.

  Käytämme lomakkeen kautta saatuja tietoja palveluidemme tarjoamiseen ja toimittamiseen. Lisätietoja löydät Asianajotoimisto Auran rekisteriselosteesta.