Yrityskaupat ja muut liiketoimintajärjestelyt

Yrityskaupat ja muut liiketoimintajärjestelyt – asianajajamme palvelevat Turussa ja muualla Suomessa

Asianajotoimisto Auran asianajajat Turussa hoitavat satojen toimeksiantojen kokemuksella yrityskauppoja ja muita yritysjärjestelyjä.

Yritysjärjestelyjä tehdään mm. seuraavista syistä:

 • sukupolvenvaihdos
 • omistajan halu irtautua yrityksestä
 • yrityksen halu kasvaa tai kansainvälistyä
 • omistajien väliset erimielisyydet
 • yrityksen tarve saada rahoitusta.

Asiakkaan kannalta on olennaista, että yrityskaupat ja muut järjestelyt toteutetaan oikeasuhtaisella laajuudella ja perusteellisuudella niin, että kustannukset ovat järkevässä suhteessa toimeksiannon kohteeseen. Kokemuksemme erityyppisistä ja -kokoisista yritysjärjestelystä mahdollistaa sen, että hoidamme toimeksiannot asiakkaan edun mukaisesti perusteellisesti, mutta järkevillä kustannuksilla. 

Yritysjärjestelyjen hoitaminen edellyttää asianajalta laaja-alaista oikeudellista osaamista, liike-elämän ymmärrystä sekä neuvottelutaitoa. Asianajajamme Turussa neuvovat mielellään sinua yrityskauppoihin liittyvissä asioissa.

Yritysjärjestelyt voidaan toteuttaa mm. seuraavilla tavoilla

 • osakekauppa
 • liiketoiminnan kauppa
 • osakeanti
 • yhtiön omien osakkeiden hankinta
 • sukupolvenvaihdos (kauppa tai lahjoitus)
 • sulautuminen
 • jakaantuminen
 • yhtiön purkaminen

Tapauskohtaisesti on ratkaistava, mikä näistä tavoista tai niiden yhdistelmästä on verotuksellisesti ja muutenkin päämiehille järkevin.

Yritysjärjestelyjen hoitaminen edellyttää asianajalta laaja-alaista oikeudellista osaamista, liike-elämän ymmärrystä sekä neuvottelutaitoa. Asianajajamme Turussa neuvovat mielellään sinua yrityskauppoihin liittyvissä asioissa.

Yritysjärjestelyihin kiinteästi liittyviä oikeudenaloja ovat mm. vero-oikeus, sopimusoikeus, yhtiöoikeus, kiinteistö- ja ympäristöoikeus, kilpailuoikeus, työoikeus ja myös perhe- ja perintöoikeus. Kokemus yhtiöoikeudellisten, yrityskauppoja koskevien ja muidenkin riitojen hoitamisesta mahdollistaa oikeiden asioiden huomioimisen jo yritysjärjestelyjä tehtäessä.

Yrityskauppoihin perehtyneet asianajajamme Turussa ovat riskienhallinnan ammattilaisia

Verotukselliset ja rahoitukselliset näkökohdat on arvioitava järjestelyn kohteena olevien yritysten ja niiden omistajien kannalta. Riskien kartoittamiseksi ja kaupan kohteen analysoimiseksi tehdään ainakin suuremmissa kaupoissa nk. Due Diligence -tarkastus. Kaikissa tapauksissa kaupan kohteeseen liittyvät riskit on arvioitava ja ne on otettava huomioon sopimusehdoissa. Jotta sopimukseen päästään, on ymmärrettävä paitsi omien päämiesten intressi myös se, mihin vastapuolet voivat suostua.

Valmiiden sopimuspohjien käyttö ilman syvällistä ymmärrystä on vaarallista. Oikeiden ratkaisujen tekeminen verotuksellisesti on ensiarvoisen tärkeää, ja huonosti tehdyt sopimukset voivat johtaa vuosia kestäviin, tarpeettomiin oikeudenkäynteihin.

Olennainen osa yritysjärjestelyä on sopia osapuolten keskinäisistä suhteista järjestelyn jälkeen.

Seuraavat kysymykset ovat olennaisia yritysjärjestelyn toteutustapaa harkittaessa:

Yrityksen myynti

 • osakekauppa vai liiketoimintakauppa
 • myyjälle aiheutuvien veroseuraamusten huomioiminen (onko myyjänä yhtiö vai luonnollinen henkilö, myyjän omistusaika, yhtiön omaisuuden poistamaton arvo verotuksessa)
 • yrityksen arvon määrittäminen 
 • myyjän turvaaminen ostajan korvausvaatimuksilta
 • kauppahinnan saamisen turvaaminen.

Yrityksen osto

 • osakekauppa vai liiketoimintakauppa
 • yrityksen arvon määrittäminen 
 • myyjän sitouttaminen yritykseen siirtymäajaksi ja kauppahinnan sitominen yrityksen kaupan jälkeiseen liiketoimintaan 
 • yritykseen liittyvien vanhojen vahingonkorvaus- ja verovastuiden siirtyminen tai niistä vapautuminen
 • toimitiloihin liittyvien riskien huomioiminen (vuokrasopimusten ehdot, maaperän saastuminen, rakennusvirheet)  
 • yrityksen arvon määrittäminen ja piilevien verovelkojen huomioiminen
 • mahdollinen, vahvistettujen tappioiden hyödyntäminen
 • ostajan turvaaminen myyjän salaamilta tai salaisilta vastuilta ja virheiltä
 • ostajien keskinäistä suhteista sopiminen tulevien erimielisyyksien varalle (osakassopimus, yhtiöjärjestys, lunastusoikeus, lunastusvelvollisuus, rahoitus)
 • omistajan ja yrityksen suojaaminen omistajan avioerolta.

Sukupolven vaihdos

 • Onko kyseessä kauppa, lahja, lahjanluonteinen kauppa vai omien osakkeiden hankinta tai niiden yhdistelmä?
 • Kuinka paljon luopuja tarvitsee järjestelystä rahaa ja mikä on jatkajan maksukyky?
 • Aikovatko jatkajat mahdollisesti myydä yrityksen lähiaikoina?
 • Onko lasten kohtelu tasapuolista?
 • Mitkä ovat yrityksen rahoitukselliset toimintaedellytykset jatkossa?
 • Millaiset ovat jatkajien keskinäiset suhteet (osakassopimus, yhtiöjärjestys, lunastusoikeus, lunastusvelvollisuus, rahoitus)?
 • Miten omistaja ja yritys suojataan omistajan avioerolta?

Omistuspohjan laajentaminen

 • osakekauppa vai suunnattu osakeanti
 • omistajien keskinäisistä oikeuksista ja velvoitteista sopiminen (osakassopimus, yhtiöjärjestys, lunastusoikeus, lunastusvelvollisuus, lisärahoitus)

Due Diligence -tarkastus

Oikeudellisen Due Diligence -tarkastuksen tarkoituksena on selvittää, millä tavoin yrityskaupan kohteena olevan yhtiön asemaan, sopimuskumppaneihin, henkilökuntaan, muihin tahoihin sekä yleiseen normistoon liittyvät oikeudelliset ja osin myös taloudelliset asiat on järjestetty. Tarkastuksessa selvitetään perusteellisesti kaikki olennaiset seikat, jotta ne voidaan ottaa huomioon sopimuksia tehtäessä.

Taloudellisiin ja teknisiin Due Diligence -tarkastuksiin liittyen meillä on hyvät, vakiintuneet yhteistyökumppanit.

Pienempien yrityskauppojen osalta ei tarvita laajaa Due Diligence -tarkastusta. Näissäkin tapauksissa keskeisten asioiden ja riskien selvittäminen on välttämätöntä, jotta ne voidaan ottaa huomioon kauppakirjoja ja muita asiakirjoja laadittaessa. 

Ota asiantuntija avuksesi

Kun yrityskauppoihin liittyvä asia mietityttää ja tarvitset niihin perehtyneen asianajajan neuvoja, ota yhteyttä.  

Palvelemme Turun seudun lisäksi myös muualla Suomessa. 

  Haluatko yhteydenoton?

  Voit pyytää yhteydenottoa alla olevalla lomakkeella. Huomioithan, että tiedot lähetetään salaamattomina, lomakkeella ei tule lähettää arkaluontoisia tietoja.

  Käytämme lomakkeen kautta saatuja tietoja palveluidemme tarjoamiseen ja toimittamiseen. Lisätietoja löydät Asianajotoimisto Auran rekisteriselosteesta.