Aurakatu 8 (KOP-kolmio 3.krs.), 20100 Turku
Avoinna ark. 8.30–16.30. Muina aikoina sop. mukaan
Asianajotoimisto Aura

Työoikeus

Yhteystiedot

Työoikeuspalvelumme yrityksille – asianajajamme palvelevat Turun seudulla ja muualla Suomessa

Turussa sijaitsevan toimistomme työoikeuteen erikoistuneet asianajajat avustavat yrityksiä kaikissa työ- ja toimisuhteisiin liittyvissä asioissa, esimerkiksi seuraaviin aihepiireihin liittyvissä kysymyksissä:

 • työsopimusten sekä johtajasopimusten laadinta
 • työntekijöiden palkkasaatavavelkomukset
 • työntekijöiden työsuhteiden päättämiset
 • yhteistoimintamenettely ja yhdenvertaisuusasiat
 • erilaiset työ- ja virkarikoksiin kuuluvat asiat
 • työturvallisuuslakiin ja työturvallisuusrikoksiin liittyvät oikeudenkäynnit.

Palvelemme asiakkaitamme myös muualla Suomessa ja hoidamme säännöllisesti ulkomaihin liittyviä toimeksiantoja.

Miksi kääntyä työoikeuteen erikoistuneen asianajajan puoleen?

Työoikeus on tiukasti säännelty oikeudenala, jossa sopimusvapautta rajoittavat muun muassa työsopimuslain, työaikalain ja vuosilomalain pakottavat määräykset, jotka työnantajan tulee tuntea ja ottaa huomioon. Riittävän aikaisessa vaiheessa tehty yhteydenotto työoikeuteen erikoistuneeseen asianajajaan kannattaa, sillä väärin valitut menettelytavat johtavat usein pitkittyviin riitoihin ja merkittäviin taloudellisiin vastuisiin. Pahimmillaan ne johtavat myös rikosoikeudelliseen vastuuseen.

Työoikeuteen erikoistunut asianajaja neuvoo ristiriitatilanteiden asianmukaisessa ratkaisutavassa työpaikalla sekä ohjeistaa huomioimaan erilaiset oikeudelliset ja taloudelliset riskit toimintatapoja valitessa, mikä säästää paitsi rahaa myös merkittävästi yritysten aikaa ja resursseja.

Työoikeus asianajajat auttavat laatimaan työsuhteen ehdot toimiviksi

Työsopimus on usein satojen tuhansien eurojen investointi yritykselle, mihin arvoon nähden työsopimuksen ja työsopimuspohjien laatimiseen käytetään yrityksissä usein erittäin vähän aikaa ja resursseja. Tämä voi johtaa erilaisiin palkkasaataviin liittyviin kalliisiin selvittelyihin ja oikeudenkäynteihin. Työoikeuteen erikoistuneen asianajajan puoleen kannattaakin kääntyä jo työsuhteen ehtoja laadittaessa. Asiantunteva juristi selvittää pakottavat lainsäädännön määräykset ja yrityksen mahdollisuudet räätälöidä sopimusten ehtoja siten, että ne palvelevat liiketoimintaa mahdollisimman hyvin ja työnantajan määräysvalta (ns. direktio-oikeus) säilyy riittävän laajana. 

Työsopimuslaki määrää tarkasti esimerkiksi sen, milloin määräaikaisen työsopimuksen tai vaihtelevan työajan sopimuksen, ns. 0 -tuntisopimuksen käyttäminen on sallittua ja mitä kussakin työsopimusmallissa on huomioitava. Määräaikainen sopimus sitoo määräajan päättymiseen asti, mutta määräaikaisiin sopimuksiin voidaan ottaa irtisanomisehto, jolloin työsopimus on määräaikaisenakin päätettävissä irtisanomisperustein. Toimitusjohtajasopimukset ja toimihenkilöiden johtajasopimukset kannattaa käytännössä aina tarkistuttaa asiantuntevalla ammattilaisella ennen allekirjoittamista sopimusten taloudellisen merkittävyyden vuoksi ja koska niihin sisältyy usein erityisiä ehtomääräys tarpeita.

Työsopimuksen olennaisten ehtojen myöhempi muuttaminen vaatii joko osapuolten muutoksesta sopimista tai yksipuolisena toimena irtisanomisperustetta, mikä usein tarkoittaa sitä, ettei työsopimusehtoja voida enää myöhemmin yksipuolisesti muuttaa. Johtajasopimuksen ehtoja ei voida muuttaa kuin yhdessä sopimalla. Onkin tärkeää, että sopimusehdot laaditaan harkitusti.

Yhteistoimintalaki ja yhteistoimintamenettely – sudenkuoppien välttäminen ammattilaisen avustuksella

Yhteistoimintalaki on yksi vaikeimmin tulkittavista työoikeutta koskevista pakottavista laeista. Se asettaa lain soveltamisalaan kuuluville työnantajalle erittäin tiukkoja määrämuotomenettelyvaatimuksia ja määräaikoja kaikissa niissä liiketoiminnan muutostilanteissa, jotka vaikuttavat työntekijöiden asemaan.

Työnantajan on jo harkitessaan toimenpiteitä, jotka voivat johtaa henkilöstövähennyksiin, käytävä yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut työntekijöiden kanssa. Mikäli neuvotteluissa tapahtuu virheitä, johtaa virhe tyypillisesti tuhansien eurojen hyvitysvastuuseen, joka pahimmillaan realisoituu kaikkien niiden työntekijöiden kohdalla, joihin toimenpiteitä kohdistetaan.

Kun tarve vähentää henkilöstöä syntyy, on yrityksen aina viisasta käyttää työoikeuteen ja yhteistoimintalakiin perehtyneen asianajajan apua. Yhteydenotto asianajajaan tulee tehdä aikaisessa vaiheessa eli heti, kun mahdollisia vähennyksiä vasta suunnitellaan, sillä yhteistoimintalaki edellyttää, ettei mistään neuvottelun kohteena olevasta asiasta tehdä tosiasiallista päätöstä ennen neuvotteluiden käymistä.

Työoikeusasianajajamme ovat saaneet kattavan koulutuksen yhteistoimintalaista ja heillä on laaja käytännön kokemus neuvotteluiden hoitamisesta sujuvasti ja kustannustehokkaasti. Sovimme aina asiakkaan kanssa heille parhaan tavan toimia asiassa.

Työsuhteen päättäminen edellyttää riittäviä perusteita ja oikein valittua toimintatapaa

Tyypillisin tilanne, jossa työoikeuteen perehtyneen asianajajan käyttäminen on viisasta, on työsuhteen päättäminen. Asianajajan puoleen tulee kääntyä ennen kuin ratkaisuja tehdään, jotta riskit voidaan etukäteen kartoittaa ja niitä hallita tehokkaasti.

Kaikkiin työsuhteen päättämisiin työnantajan puolelta liittyvät käytännössä riski toimen laillisuudesta ja riski väärin valitusta päättämismuodosta. Ilman laissa tarkoitettuja perusteita tehty päättäminen johtaa lähes poikkeuksetta korvausvastuun realisoitumiseen ja usein pitkiin ja kalliisiin oikeudenkäynteihin. Tätä riskiä voidaan hallita paitsi valitsemalla oikea toimintatapa ja menettelyt riittävän ajoissa, myös usein sopimalla työsuhteen päättämisestä yhdessä työntekijän kanssa, mikä on monesti molemmille osapuolille edullisin ratkaisu. Yhtiö pääsee jatkamaan toimintaansa ilman mahdollisesti kalliiksi muodostuvia ja aikaa vieviä jatkoselvittelyjä ja työntekijä puolestaan saa paremman lähdön seuraavaan työpaikkaan.

Työsuhteen päättämissopimukset tulee tehdä aina kirjallisesti ja niiden laatimisessa on järkevää käyttää asiantuntevaa asianajajaa, jotta sopimuksella päästään tavoiteltuun lopputulokseen eli kaikkien riitaisuuksien ja vaatimusten päättämiseen. On huomioitava, että laissa on pakottavia määräyksiä, joista ei ole mahdollista kaikissa tilanteissa toisin sopia.

Mikäli työsuhdetta ei päätetä yhdessä, tulee työnantajan tarkoin selvittää, täyttyykö työsuhteen yksipuolinen päättämiskynnys ennen toimenpiteisiin ryhtymistä. On hyvä muistaa, että harkitsematon ilmoitus työsuhteen päättämisestä ei ole enää yksipuolisesti vedettävissä takaisin.

Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus voidaan yksipuolisesti päättää irtisanomisaikaa noudattaen laissa tarkoitetuilla tuotannollisilla, taloudellisilla ja uudelleenjärjestelyyn liittyvillä perusteilla tai henkilöperusteilla, joiden henkilöperusteiden täyttyminen edellyttää pääsääntöisesti aikaisemmin työntekijälle jo annettua varoitusta. Henkilöperusteilla työsuhde voidaan myös purkaa ilman irtisanomisaikaa purkukynnyksen täyttyessä, joka kynnys on oikeuskäytännössä asetettu kuitenkin merkittävän korkeaksi. Ellei määräaikaiseen sopimukseen ole otettu irtisanomisehtoa, määräaikainen sopimus voidaan päättää ennenaikaisesti vain purkamalla.

Koeaikana työsopimus voidaan purkaa molemmin puolin päättymään välittömästi, kunhan päättämisperuste ei ole epäasiallinen. Työoikeusasianajajamme ohjeistavat oikean muodon ja menettelyn valinnassa ja kartoittavat riskit asiassa ennen päätösten tekemistä.

Työ- ja työturvallisuusrikokset

Työnantajan tulee tuntea laista ilmenevät vastuunsa tarkasti. Työturvallisuusvelvoitteiden laiminlyöminen ja henkilövahingon syntyminen työssä johtaa lähes poikkeuksetta rikosoikeudelliseen tutkintaan ja yrityksen johtohenkilöiden mahdolliseen vastuuseen sekä usein myös merkittävän suuruisiin yhteisösakkoihin yritykselle.

On hyvä huomata, että työturvallisuuslainsäädäntö asettaa työnantajalle velvoitteet puuttua ja ennaltaehkäistä myös työyhteisössä ilmeneviä psyykkisiä kuormitustekijöitä kuten haitallista työkuormitusta, häirintää ja epäasiallista kohtelua. Työnantajan toimintavelvollisuus syntyy heti, kun työnantaja saa tiedon asiasta epäasiallisesta kohtelusta tai kuormittumisesta. Asian selvittelyissä on järkevä käyttää asiantuntijoita apuna, jotta työnantaja täyttää laissa säädetyt velvoitteensa ja on tärkeää, että asiaan saadaan myös juridista tarkastelua kestävä ratkaisu.

Työoikeuteen erikoistuneet asianajajamme auttavat ratkaisemaan työturvallisuuteen liittyviä juridisia ongelmia työpaikalla ja neuvovat löytämään oikeat toiminta- sekä menettelytavat asioiden käsittelyyn. Toimimme säännöllisesti oikeudellisina avustajina kaikissa työturvallisuus- ja työrikoksiin liittyvissä prosesseissa ja tutkinnoissa eri viranomaisille.

Ota asiantuntija avuksesi

Luota kaikki työoikeudelliset ongelmat Turussa sijaitsevan toimistomme työoikeusasianajajan hoiviin. Ota yhteyttä asiantuntevaan ammattilaiseen!

Palvelemme Turun seudun lisäksi myös muualla Suomessa.

  Haluatko yhteydenoton?

  Voit pyytää yhteydenottoa alla olevalla lomakkeella. Huomioithan, että tiedot lähetetään salaamattomina, lomakkeella ei tule lähettää arkaluontoisia tietoja.

  Käytämme lomakkeen kautta saatuja tietoja palveluidemme tarjoamiseen ja toimittamiseen. Lisätietoja löydät Asianajotoimisto Auran rekisteriselosteesta.


  Copyright © 2024 Asianajotoimisto Aura