Aurakatu 8 (KOP-kolmio 3.krs.), 20100 Turku
Avoinna ark. 8.30–16.30. Muina aikoina sop. mukaan
Asianajotoimisto Aura

Sopimus- ja yhtiöoikeus

Yhteystiedot

Sopimus- ja yhtiöoikeus – asianajajamme palvelevat Turussa ja muualla Suomessa

Sopimusten tekeminen vaatii ammattitaitoa

Sopimukset ovat yritystoiminnan arkea, mutta sopimusten tekeminen vaatii tekijältään ammattitaitoa. Oikein laadituilla sopimuksilla voidaan välttää ongelmat ja ristiriidat.

Sopimusten hallinta edellyttää asiakkaan liiketoiminnan ymmärtämistä, vankkaa sopimusoikeuden osaamista ja kokemusta tulkintakäytännöistä sekä erilaisista sopimustyypeistä. Mikäli tarvitset apua sopimuksen laatimisessa tai sopimuksen tulkinnassa, meillä sinua auttavat kokeneet asiantuntijat.

Toimistomme asianajajat laativat ja tulkitsevat jatkuvasti erilaisia sopimuksia sekä yleisiä sopimus- ja toimitusehtoja. Pyrimme aina laatimaan asiakkaillemme sopimuksia, jotka palvelevat heidän tarvettaan mahdollisimman hyvin ja tuottavat heille lisäarvoa. Tyypillisiä laatimiamme sopimuksia ovat esimerkiksi

 • esisopimus ja aiesopimus
 • urakkasopimus
 • konsulttisopimus
 • toimitussopimus
 • palvelusopimus
 • hankintasopimus
 • yhteistyösopimus
 • jakelusopimus
 • osakassopimus.

Sopimuksen laatiminen

Sopimuksen pitää olla laajuudeltaan ja sisällöltään kuhunkin tilanteeseen ja tarpeeseen sopiva. Yleensä paras vaihtoehto ei ole se, että osapuolet tyytyvät käyttämään yleisluontoista sopimuspohjaa tai viittaamaan esimerkiksi Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin (YSE), Konsulttitoiminnan yleisiin sopimusehtoihin (KSE) tai muihin yleisiin sopimusehtoihin. Sopimusta tehtäessä on vähintään ymmärrettävä se, mitä kullakin sopimusehdolla tarkoitetaan ja mihin ehtojen noudattaminen tulevassa sopimussuhteessa voi johtaa.

Paras tapa välttyä myöhemmiltä tulkintaerimielisyyksiltä ja riidoilta on sopia asioista etukäteen ja kirjata sopijapuolten yhteisesti saavuttama tahtotila sopimukseen siten, että sopimustarkoitus selviää sopimuksen sanamuodosta.

Sopimusten tulkinta

Sopimusten huolellisen laatimisen merkitys korostuu usein vasta jälkikäteen, kun asiat eivät suju suunnitellusti tai kun sopijapuolet ovat erimielisiä siitä, mitä on sovittu. Jos asioita ei ole kirjattu sopimukseen riittävän tarkasti, tulkintaerimielisyys joudutaan ratkaisemaan sopijapuolten tarkoitus selvittämällä, sopimuksen sanamuotoja jälkikäteen tulkitsemalla ja käyttämällä apuna esimerkiksi sopimuksen yleisiä tulkintaperiaatteita, osapuolten vakiintunutta käytäntöä tai alan yleistä kauppa- tai muuta tapaa.

Sopimusriidat

Tarvittaessa asianajajamme avustavat myös riidanratkaisutilanteissa. Niissä työtä helpottaa sopimusoikeudellisten tulkintasääntöjen sekä oikeuskäytännön tunteminen.

Asianajajiemme viisi suositusta sopimusta laadittaessa:

1. Tee kirjallinen sopimus

Suullinen ja kirjallinen sopimus ovat yhtä päteviä, jollei sopimusta ole laissa edellytetty tehtävän määrämuodossa, esimerkiksi kirjallisesti. Suullisen sopimuksen syntyminen ja sopimuksen sisällön osoittaminen on riitatilanteessa erittäin vaikea

Tämän vuoksi sopimukset on suositeltavaa tehdä aina tehdä kirjallisesti.

2. Ymmärrä, mihin sitoudut

Älä sitoudu sellaiseen sopimukseen, jonka sisältöä et täysin ymmärrä. Sopimuksesta tulisi käydä mahdollisimman selvästi ilmi kummankin osapuolen oikeudet ja velvollisuudet. Tärkeää on myös, että kumpikin osapuoli ymmärtää sopimuksen sisällön samalla tavalla. Sen vuoksi ota jo sopimuksen neuvotteluvaiheessa asiantuntija avuksesi. 

3. Rajoita vastuuta

Tärkeä osa sopimuksiin liittyvää riskienhallintaa on vastuun rajoittaminen. Sopimusta tehtäessä on varmistuttava siitä, että sopimusrikkomuksen seuraamukset eivät ole suhteettoman suuret verrattuna sopimuksen arvoon. Sopimukseen liittyviä riskejä ei aina ole mahdollista tehokkaasti rajoittaa, mutta silloin on hyvä selvittää, onko riski siirrettävissä esimerkiksi vakuutuksella vakuutusyhtiön kannettavaksi.

4. Määrittele tarkasti sopimusvelvoitteet ja sopimusrikkomus

Sopimuksessa kannattaa määritellä selkeästi se, mitkä ovat ne velvoitteet, joihin sopimuksella sitoudutaan. Vasta sen jälkeen on mahdollista ymmärtää, milloin sopimussuorituksessa on virhe. Myös sopimusrikkomuksen seuraamukset on syytä määritellä tarkasti.

5. Ole tarkkana kansainvälisissä sopimuksissa

Kansainvälisissä sopimuksissa lainvalintaa ja oikeuspaikkaa koskeviin kohtiin kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Vieraan lainsäädännön noudattamisesta saattaa koitua vaikeasti ennakoitavia seuraamuksia ja oikeudenkäynti ulkomailla voi käydä kalliiksi. Vaikka sopimuksessa sovitaan noudatettavan esimerkiksi Suomen lakia, kannattaa huomioida, että käytännössä kansainvälisessä kaupassa on usein sovellettava kansainvälisen kauppalain (CISG) säännöksiä.

Asianajajamme Turussa auttavat, kun tarvitset neuvoa yhtiöoikeudellisissa kysymyksissä

Yhtiöoikeuden osaamista tarvitaan esimerkiksi yhtiön ja osakkaiden välisiin suhteisiin liittyvissä kysymyksissä, toimitusjohtajan ja hallituksen toimivaltuuksiin kuuluvissa asioissa sekä yhtiö- ja muiden kokousten valmistelussa ja johtamisessa. Yhtiöoikeuden tuntemus on tärkeää myös laadittaessa yhtiöjärjestyksiä sekä osakas- ja muita sopimuksia.

Turun toimistomme asianajajat hallitsevat yhtiöoikeuden ja erityisesti osakeyhtiölain ja asunto-osakeyhtiölain soveltamiseen liittyvät kysymykset monipuolisesti. Lisäksi he avustavat muihin yhteisömuotoihin, kuten kommandiittiyhtiöihin, yhdistyksiin ja säätiöihin liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä. Avustamme asiakkaitamme muun muassa seuraavissa toimissa: 

Yhtiön perustaminen

Yrityksen perustamisen erinomaisena lähtökohtana ovat hyvä liikeidea ja tarvittava ammattitaito. Asianajajamme laativat puolestasi yrityksen perustamiseen liittyvät asiakirjat ja ohjeistavat sinua yrityksen rekisteröinnissä kaupparekisteriin ja muissa käytännön asioissa. Autamme esimerkiksi selvittämään, mikä yritysmuoto tilanteessasi on toimivin ja suositeltavin.

Yhtiön asiakirjojen laadinta

Lainsäädäntö edellyttää yhtiöltä monenlaista dokumentointia yhtiön perustamisesta alkaen. Asiakirjoja laadittaessa pitää ymmärtää, mitä ollaan tavoittelemassa ja asiakirjat pitää räätälöidä tavoitteen mukaan. Kun asiakirjat laaditaan ja päivitetään asianmukaisesti ja ajantasaisesti, auttaa se yritystä myös riskien hallinnassa. Tyypillisiä yhtiön toiminnassa tarvittavia asiakirjoja ovat:

 • osakassopimus
 • yhtiöjärjestys
 • osakeanti
 • pöytäkirjat
 • yhtiön osakkaiden ja toimielinten jäsenten oikeudet ja velvollisuudet
 • yhtiömuodon muuttaminen

Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt

Jos olet osakkeenomistaja, hallituksen jäsen tai isännöitsijä, saat meiltä apua kaikissa asunto-osakeyhtiölakiin liittyvissä kysymyksissä. Turun toimistomme asianajajat ovat erikoistuneet asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden asioiden hoitamiseen. Voimme olla apuna esimerkiksi seuraavissa asioissa: 

Toimimme isännöitsijän ja hallituksen oikeudellisena tukena

Asunto-osakeyhtiöiden hallituksen jäseninä ei useinkaan ole kiinteistöalan ammattilaisia tai lakimiehiä. Isännöitsijän ja hallituksen tehtävänä on kuitenkin huolehtia siitä, että hallituksessa ja yhtiökokouksessa päätöksenteko perustuu asunto-osakeyhtiölakiin ja yhtiöjärjestykseen. Asianajajamme ovat käytettävissä isännöitsijän ja hallituksen oikeudellisena apuna.    

Kunnossapito ja kunnossapitovastuu

Asunto-osakeyhtiön ja osakkeenomistajan kunnossapitovastuuta koskevat kysymykset ovat usein toistuvia. Kunnossapitoa on yhtiön kiinteistön ylläpitoon kuuluva toiminta, mikä sisältää juoksevat, pienet korjaukset ja vuosikorjaukset, mutta myös suuremmat korjaushankkeet, joissa kiinteistön laatutasoa ei kuitenkaan olennaisesti muuteta. Tarkoituksensa toteuttamiseksi asunto-osakeyhtiö huolehtii omistamiensa rakennusten kunnossapidosta. Siksi asunto-osakeyhtiölain mukaisen pääsäännön mukaan yhtiö vastaa kunnossapidosta siltä osin kuin vastuu ei kuulu osakkeenomistajalle.

Osakkeenomistajan kunnossapitovastuun lähtökohtana on, että osakkeenomistaja vastaa altaista, osakehuoneiston sisäosista ja siellä olevista huoneiston perusvarustukseen kuuluvista asennuksista ja laitteista siltä osin kuin ne eivät ole välttämättömiä yhtiön ylläpitämien perusjärjestelmien toiminnalle tai ovat normaalikäytössä kuluvia osia.

Olemme apunanne selvittämässä, miten yhtiön ja osakkeenomistajan välinen kunnossapitovastuu on jaettava, olipa sitten kyse pienestä korjauksesta tai peruskorjauksesta.

Perustaso

Kunnossapitovastuukysymyksiä selvitettäessä tulee usein eteen, mihin yhtiön kunnossapitovastuu ulottuu. Lähtökohtana on yhtiön niin sanottu perustaso, joka voi määräytyä huoneiston alkuperäisen tason, yhtiön peruskorjauksessa omaksuman tason, aiemman vastaavassa tilanteessa tehdyn korjauksen tai nimenomaisen päätöksen mukaisesti.

Muutostyö

Kunnossapidon ja muutostyön välisen rajanvedon määrittäminen saattaa käytännössä olla vaikeaa. Kunnossapitotyön toteuttaminen korjaamalla rakennuksen osa täysin entisenlaiseksi saattaa olla esimerkiksi viranomaismääräysten muuttumisen takia kiellettyä. Osakkeenomistajan muutostyöoikeus koskee vain yhtiöjärjestyksen perusteella osakkeenomistajan hallinnassa olevia alueita. Muut alueet, kuten esimerkiksi yhtiöjärjestyksestä ilmenemättömät piha-alueet, jäävät muutostyöoikeuden ulkopuolelle siitäkin huolimatta, että ne olisivat tietyn huoneiston yhteydessä ja rajattu kyseisen huoneiston käyttöä varten.

Yhtiöjärjestys

Osakkaat voivat asunto-osakeyhtiölain sallimissa rajoissa sopia asunto-osakeyhtiön toiminnasta yhtiöjärjestyksessä. Tyypilliset muutostarpeet yhtiöjärjestykseen johtuvat asunto-osakeyhtiölain uudistamisesta tai halusta poiketa asunto-osakeyhtiölain mukaisesta kunnossapidon vastuujaosta. Mikäli yhtiöjärjestysmääräyksellä halutaan poiketa lain mukaisesta vastuunjaosta, poikkeaminen on syytä määritellä riittävän selkeästi. Jos yhtiöjärjestyksessä olevan määräyksen perusteella jää epäselväksi, yhtiöjärjestyksen määräystä tulkitaan usein siten, että määräys poikkeaa mahdollisimman vähän laissa olevasta pääsäännöstä.

Yhdenvertaisuus

Kaikki asunto-osakeyhtiön osakkeet tuottavat omistajille lähtökohtaisesti yhtäläiset oikeudet, eikä sellaista päätöstä saa tehdä, joka tuottaa osakkeenomistajalle tai muulle epäoikeutettua etua yhtiön tai toisen osakkeenomistajan kustannuksella. Tällä yhdenvertaisuusperiaatteella suojataan osakkeenomistajia, kun pääsääntöisesti yhtiökokouksessa tehdään päätökset enemmistön äänillä.

Yhtiökokous

Asunto-osakeyhtiöissä usein toistuva kysymys on, miten kokous tulisi järjestää ja millaisia päätöksiä kokouksissa voidaan tehdä, jotta yhtiökokouksessa menetellään asunto-osakeyhtiölain mukaisesti. Toimistomme asianajajat avustavat kokousta edeltävissä muodollisuuksissa, yhtiökokouksissa ja toimivat tarvittaessa yhtiökokouksen puheenjohtajana.

Yhtiökokouksen päätöksen moittiminen

Mikäli osakkeenomistajana epäilet, onko päätös yhtiökokouksessa syntynyt oikeassa järjestyksessä, asianajajamme auttavat tämän selvittämisessä. Osakkeenomistajan on mahdollista moittia yhtiökokouksen päätöstä, jos asian käsittelyssä ei ole noudatettu menettelyä koskevia asunto-osakeyhtiölain säännöksiä tai yhtiöjärjestyksen määräyksiä.  Yhtiökokouksen päätös on pätemätön ja sitä on mahdollista moittia myös silloin, jos se on osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen vastainen. Moitekanne on nostettava määräajassa.

Asunto-osakeyhtiön tai sen hallinnon vahingonkorvausvastuu

Asunto-osakeyhtiölaissa säädetään asunto-osakeyhtiöoikeudellisesta vahingonkorvausvastuusta. Toimistomme asianajajilla on kokemusta asunto-osakeyhtiöön liittyvistä vahingonkorvausasioista, jotka perustuvat esimerkiksi yhtiön kunnossapitovastuun laiminlyöntiin, osakkeenomistajan huolimattomuuteen tai hallituksen jäsenten huolimattomuuteen.

Ota asiantuntija avuksesi 

Kun tarvitset yhtiöoikeuteen perehtyneen asianajajan neuvoja tai apua, ota yhteyttä.  

Palvelemme Turun seudun lisäksi myös muualla Suomessa.  

  Haluatko yhteydenoton?

  Voit pyytää yhteydenottoa alla olevalla lomakkeella. Huomioithan, että tiedot lähetetään salaamattomina, lomakkeella ei tule lähettää arkaluontoisia tietoja.

  Käytämme lomakkeen kautta saatuja tietoja palveluidemme tarjoamiseen ja toimittamiseen. Lisätietoja löydät Asianajotoimisto Auran rekisteriselosteesta.


  Copyright © 2024 Asianajotoimisto Aura